มาตรฐานของเรา

ผ่านมาตรฐานการผลิตขั้นสูงระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, GMP, ฮาลาล, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%

มาตรฐานบริษัทแด็กซิน