เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานการผลิต

บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชากรภายในประเทศ
ให้สุขภาพดีและ มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่ว่า
“คุณธรรม นำธุรกิจ” ทำให้ บริษัทฯ ต้องมีการวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพสูง
ด้วยมาตรฐานการรับรอง GMP, HACCP, ฮาลาล และองค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
ของบริษัทฯ ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด